"Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców."
Nikola Tesla
 
 
 
 
 
 
 
 
Audyty Efektywności Energetycznej
Temat szkolenia:
Audyty Efektywności Energetycznej 

Kod szkolenia:

AEE

Liczba dni:

2

Liczba godzin:

16
W listopadzie 2000 roku opublikowano „Zieloną Księgę w kierunku europejskiej strategii na rzecz zabezpieczenia dostaw energii”. W Zielonej Księdze z 2000 roku przedstawiono możliwości techniczne zwiększenia wydajności wykorzystania energii.
W październiku 2006 roku Komisja Europejska opracowała „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału”. W Planie tym określono ramy polityczne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej oraz środki jakie należy przedsięwziąć w celu przyśpieszenia procesu osiągnięcia 20% poziomu oszczędności w rocznym zużyciu energii pierwotnej w UE do 2020 r.
Na bazie programu w 1993 r. przyjęto w dniu 13 września 1993 roku dyrektywę Rady 93/76/EWG  w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej (AVE).
Jak stanowi art. 1 dyrektywy jej celem było zmniejszenie emisji CO2 na skutek realizacji krajowych programów w dziedzinie certyfikacji i termoizolacji budynków, inspekcji kotłów grzewczych, a także audytów energetycznych w przedsiębiorstwach o wysokim zużyciu energii.
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej były kontynuowane w ramach kolejnego pięcioletniego programu wprowadzonego decyzją Rady z dnia 16 grudnia 1996r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz promowania efektywności energetycznej we Wspólnocie – SAVE II.
Legislacja mająca wpływ na racjonalne gospodarowanie energią:
 1. Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego i jej dyrektywy wykonawcze;
 2. Rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001roku w sprawie wspólnotowego programu znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych;
 3. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;
 4. Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 roku, która stanowiła ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE.
 5. Uchylona już dyrektywa 2006/32/WE oraz obowiązująca dyrektywa 2012/27/UE, cel podwyższenie efektywności  o 17% do 2020 roku wskazując: cele orientacyjne, usunięcie barier, stworzenie podstaw do działań proenegetycznych nowe ustawodawstwo (Prawo energetyczne, regulacja URE, zachęty do wytwórców i operatorów).
 6. W trakcie prac legislacyjnych znajdują się akty prawne związane z pakietem „Fit for 55”, które mają na celu uregulowanie prawa w tym zakresie oraz wskazanie nowych zaostrzonych wskaźników.
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348) ze zmianami Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127.

System białych certyfikatów:

 1. Do nowej ustawy został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty, który obowiązuje w Polsce od początku 2013r.,
 2. Świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu,
 3. Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma zachęcić m.in. Przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane) do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej,
 4. Rezygnacja z przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać Świadectwa efektywności energetycznej.

Więcej informacji jak przeprowadzać audyty efektywności energetycznej przekażemy na niniejszym szkoleniu.

Plan szkolenia:
 1 dzień:
Godzina Temat
08:00÷08:15 Powitanie - wprowadzenie
08:15÷10:30 Wprowadzenie - Wymagania prawne, omówienie Ustawy o efektywności energetycznej oraz Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷11:30 Charakterystyka projektów
11:30÷13:30 Analiza jakości zużycia energii oraz wskazanie kierunków działania w celu dostosowania do obowiązujących norm (stan aktualny / stan oczekiwany, inwentaryzacja, zakres prac, sposób dokumentowania, działania w celu pozyskania danych)
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷15:50 Analiza techniczno-technologiczna pod kątem zmniejszenia zużycia energii wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji infrastruktury – ustalenie wariantów
15:50÷16:00 Zakończenie - 1 dzień
 2 dzień:
Godzina Temat
08:00÷08:30 Powitanie i podsumowanie 1-dnia
08:30÷10:30 Analiza techniczno-technologiczna – zakres każdego wariantu, wymagane działania w realizacji przedsięwzięcia, koszty, oszczędności, stopa zwrotu oraz redukcja emisji CO2, analiza kosztów eksploatacji (utrzymania) infrastruktury
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷13:00 Analiza instytucjonalna – w tym wykonalność instytucjonalna projektu, ochrona środowiska, interesariusze
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷15:00

Procedura administracyjna w celu rozpoczęcia inwestycji w tym:

 1. obliczenia fotometryczne,
 2. projekt wraz z ST + decyzje administracyjne w tym WZ i Pozwolenie na Budowę,
 3. kosztorys inwestorski,
 4. koszty eksploatacyjne / wariantowość,
 5. projekt SIWZ na roboty budowlane,
 6. projekt do przetargu na dostawę energii.
15:00÷15:50 Pytania i podsumowanie
15:50÷16:00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów
Dla kogo:
 • osoby zarządzające infrastrukturą energetyczną,
 • pracownicy pionów inwestycyjnych w tym przygotowujących dokumentację do przetargu (SIWZ),
 • pracownicy współpracujący z wykonawami przedsięwzięć energetycznych,
 • pracownicy firm przeprowadzających inwestycje energetyczne,
 • kandydaci na Audytorów do przeprowadzania Audytów Efektywności Energetycznej.
Korzyści dla Państwa:
 • przeszkolony personel posiadający wiedzę w zakresie efektywności energetycznej,
 • przeszkolony personel posiadający niezbędą wiedzę prawną w zakresie Audytów Efektywności Energetycznej,
 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania Audytów Efektywności Energetycznej,
 • przeszkolony personel posiadający wiedzę jak eksploataować infrastukturę energetyczną w kierunku efektywności energetycznej.

Data

szkolenia:

Miejsce

szkolenia:

Cena netto w [zł]:
on-line bez noclegu z noclegiem
26÷26.01.2024 Kraków 1 200 1 400 1 800
21÷22.03.2024 Katowice
23÷24.05.2024 Rzeszów
25÷26.07.2024 Zakopane
19÷20.09.2024 Kraków

21÷22.11.2024

Poznań
W cenę szkolenia wliczone są:
 • poczęstunki w przerwach na kawę,
 • obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • dla opcji z noclegiem (2 noclegi oraz pełne wyżywienie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z nami
Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie  karty zgłoszenia udziału w szkoleniu
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu