"Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd."
Seneka Młodszy
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin szkoleń
Regulamin szkoleń otwartych
 
 § 1. Definicje
 1. Organizator szkolenia: „KaISO” Kazimierz Bujas, Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów, NIP: 681-118-81-53, REGON: 357561779.
 2. Uczestnik – osoba lub osoby wskazane w karcie zgłoszenia w pozycji „Imię i nazwisko osoby / osób na szkolenie”, biorące udział w szkoleniu.
 3. Osoba do kontaktu – przedstawiciel Płatnika upoważniony do uzgodnień z Organizatorem warunków udziału Uczestników w szkoleniu podany w karcie zgłoszenia w pozycji „Imię i nazwisko osoby do kontaktu”.
 4. Płatnik – jednostka lub osoba wskazana w karcie zgłoszenia w pozycji „Nazwa firmy”, który ponosi koszty uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Zgłoszenie udziału w szkoleniu – wypełnienie i przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia zgodnie z § 2.
 6. Trener – osoba przeprowadzająca szkolenie.
 
§ 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu
 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu można dokonać poprzez:
  1. wypełnienie karty zgłoszenia i jej wysłanie bezpośrednio ze strony Organizatora tj. www.kaiso.pl lub
  2. jej wydrukowanie jeśli Płatnik i/lub Uczestnik chcą mieć kopię zgłoszenia, jej podpisanie przez osobę decyzyjną i odesłanie scanu e-mailem do Organizatora na adres e-mailowy: biuro@kaiso.pl
 2. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia bezpośrednio ze strony Organizatora system wygeneruje informacje o treści: „Zgłoszenie udziału w szkoleniu zostało wysłane. W sprawie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu skontaktujemy się z Państwem w terminie do 2 dni. Najdalej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące szkolenia”.
 4. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia udziału w szkoleniu w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia e-mailem na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia lub adres e-mail za pomocą którego przysłano wydrukowaną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia.
 5. Potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji usługi szkolenia.
 
§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: prawidłowe dokonanie zgłoszenia udziału jak w § 2, oraz dokonanie przelewu w terminie nie później niż 7-dni przed szkoleniem na konto Organizatora tj. Bank Pekao S.A. o/Myślenice nr: 74 1240 5051 1111 0000 5235 2904.
 2. Organizator dopuszcza w innych sytuacjach uczestnictwo w szkoleniu (np. zgłoszenie telefoniczne, błędy w zgłoszeniu, zapłata zaliczkowa, płatność całkowita po szkoleniu, zgłoszenie udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż na 7 dni przed szkoleniem). Warunkiem dopuszczenia są pisemne uzgodnienia pomiędzy Organizatorem a Osobą do kontaktu lub Płatnikiem lub Uczestnikiem.
 3. Jeśli wypełniając formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu Osoba do kontaktu wybrała opcję wystawienia faktury proforma dla potrzeb dokonania przelewu Organizator wystawi taką fakturę i prześle na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail celem dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
 4. Płatnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi należności za udział w szkoleniu. Wysokość należności za udział w szkoleniu jest określona w przesłanym przez Płatnika i potwierdzonym przez Organizatora zgłoszeniu.
 
§ 4. Planowanie szkolenia
 1. Wszelkie podstawowe informacje o szkoleniu począwszy od tematyki, szczegółowego planu, ceny, planowanych terminów, możliwości zwolnienia z VAT za udział w szkoleniu aż po możliwość skorzystania z noclegów Organizator umieszcza na stronie www.kaiso.pl w przedmiotowej tematyce danego szkolenia.
 2. Informacje na temat szkolenia określone w pkt. 1 mogą ulec zmianie. Organizator umieszcza wtedy stosowną korektę na stronie www.kaiso.pl oraz wysyła ją do zgłoszonych już uczestników szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
 3. W terminie na 7 dni przed szkoleniem na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail Organizator wyśle wszelkie niezbędne informacje dotyczące szkolenia tj. szczegółowy plan, miejsce szkolenia, miejsce zakwaterowania – jeśli wybrano opcję z noclegiem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przesłania informacji jak w pkt 1 w terminie krótszym (jednak nie krótszym niż na 1 dzień przed szkoleniem) jeśli karta zgłoszenia udziału w szkoleniu będzie przekazana do Organizatora również w terminie krótszym niż na 7 dni przed szkoleniem.
 5. Organizator zapewnia, że:
  1. wszystkie szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie prowadzone są zawsze w hotelach i restauracji posiadającej minimum *** gwiazdki oraz:
  2. że zakwaterowanie zawsze w tym samym hotelu w którym jest szkolenie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu potwierdzonego wcześniej szkolenia, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia zostanie wysłana na adresy e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
 7. Organizator nie ponosi na rzecz Płatnika, Uczestników ani Osoby do kontaktu żadnych kosztów związanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia.
 
 § 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu
 1. Bezpłatna rezygnacja za udział w szkoleniu następuje w sytuacji: zgłoszenia o rezygnacji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub zmiany zakresu, terminu lub czasu danego szkolenia wynikłych z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Zgłoszenie rezygnacji za udział w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni licząc wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Płatnika należnością za szkolenie proporcjonalną do kosztów poniesionych przez Organizatora w celu przygotowania szkolenia.
 1. Nieobecność na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji skutkuje obciążeniem Płatnika całkowitą należnością za szkolenie.
 2. Rezygnację z udziału w szkoleniu Płatnik składa w formie pisemnej, poprzez list lub e-mail. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia pisemnej informacji o rezygnacji do Organizatora.
 
§ 6. Realizacja szkolenia
 1. Szkolenia są prowadzone:
  1. przez Trenerów Organizatora posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie przedmiotowego szkolenia,
  2. w warunkach sprzyjających i wystarczających do efektywnego przyswajania wiedzy,
  3. z wykorzystaniem różnych technik szkoleniowych, prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych,
  4. poprzez wykonywanie warsztatów w grupach i omawianych pod nadzorem Trenera.
 2. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe.
 3. Uczestnicy szkoleń 1-dniowych otrzymują zaświadczenia udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnicy szkoleń wielodniowych z warsztatami, którzy pozytywnie zdali egzamin otrzymują certyfikat pozytywnego ukończenia szkolenia.
 5. Zaświadczenia lub certyfikaty ze szkolenia są przekazywane bezpośrednio Uczestnikom szkolenia lub wysyłane na adres wysyłkowy Płatnika podany w formularzu zgłoszenia po otrzymaniu całkowitej zapłaty za udział w szkoleniu.
 
§ 7. Rozliczenie szkolenia
 1. Do otrzymanej płatności za udział w szkoleniu Organizator wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT za udział w szkoleniu będzie wystawiona na Płatnika.
 2. Do cen netto zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizator doliczy aktualną stawkę VAT. Jeśli w formularzu zgłoszenia wybrana będzie opcja „Szkolenie zwolnione z VAT - TAK, przygotujemy pisemne oświadczenie” Organizator nie doliczy stawki VAT za udział w szkoleniu po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Płatnika.
 3. Faktura będzie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail Osoby do kontaktu podanej w zgłoszeniu szkolenia lub przekazana Uczestnikowi szkolenia. Zgłoszenie na udział w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Na pisemną prośbę Płatnika faktura VAT może być wystawiona, podpisana i wysłana na adres wskazany przez Płatnika.
 4. Na cenę za udział w szkoleniu składają się:
  1. cena szkolenia, w tym: udział w szkoleniu Uczestnika, poczęstunki w przerwach na kawę, obiad, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia,
  2. koszty usług dodatkowych jeśli wybrano opcję szkolenia z noclegiem,
  3. inne koszty uzgodnione pisemnie z Płatnikiem szkolenia.
 5. Organizator dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Płatnika i Uczestników w stosunku do realizacji szkolenia.
 6. Płatnik lub Uczestnik niezadowolony ze szkolenia ma prawo zgłosić Organizatorowi swoje uwagi. Organizator rozważy przekazane uwagi i w terminie 14 dni poinformuje zgłaszającego uwagi o swoim stanowisku względem uwag. W uzasadnionych przypadkach Organizator zaproponuje niezadowolonemu Uczestnikowi szkolenia rekompensatę.
 7. Płatnik wyraża zgodę na umieszczenie logo na stronie internetowej Organizatora tj. www.kaiso.pl i w materiałach marketingowych.
 
§ 8. Ochrona danych osobowych
 1. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, Osoby do kontaktu oraz Płatnika na potrzeby właściwej realizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 2. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia oraz pozyskane w wyniku realizacji szkolenia są chronione zgodnie z przepisami prawnymi i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów kontroli i upoważnionych prawem oraz podmiotów związanych z Organizatorem w związku z realizacją szkolenia (np. świadczących usługi księgowe lub szkoleniowe).
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest Organizator szkolenia,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kbujas@kaiso.pl
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i udziału w szkoleniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
  5. dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  6. Uczestnik, Osoba do kontaktu lub Płatnik ma prawo do żądania od Organizatora szkoleń dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. Uczestnik, Osoba do kontaktu lub Płatnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 
 
§ 9. Obowiązywanie Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin szkoleń otwartych obowiązuje od dnia: 02.01.2019 do odwołania.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie szkolenia otwarte zgodnie z ofertą Organizatora.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu