"Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd."
Seneka Młodszy
 
 
 
 
 
 
 
 
Polityka Prywatności
Polityka Prywatności
 
 I. Podstawowe definicje
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z zawartości Strony.
 2. Strona – zawartość umieszczona na stronie internetowej w domenie:  www.kaiso.pl
 3. Operator Strony – firma: "KaISO" Kazimierz Bujas, Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów, NIP: 681-118-81-53, REGON: 357561779.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO).
 6. Dostawca – wszystkie firmy świadczące usługi na rzecz Operatora Strony w związku z jego funkcjonowaniem i możliwością realizacji świadczonych usług (np. dostawca serwera, biuro księgowe, osoby i firmy którym podzlecane są usługi szkoleń i doradztwa).
 
II. Zasady korzystania ze Strony
 1. Zawartość Strony jest własnością Operatora Strony jest chroniona przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia: 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik Strony ma prawo do pobierania lub drukowania stron / zawartości Strony, pod warunkiem przestrzegania wyżej wymienionych praw w tym dotyczących użycia logo Operatora Strony.
 3. Wykorzystanie elementów Strony w celach komercyjnych dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora Strony.
 4. Udostępniane treści Strony nie mogą być modyfikowane a ich podawanie bez czytelnego i jednoznacznego określenia adresu strony źródłowej jest niedopuszczalne.
 5. Strona może zawierać linki lub odwołania do innych stron, umieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. Operator Strony nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
 6. Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez wprowadzenie dobrowolnie przez Użytkownika danych w formularzach kontaktowych – postępowanie z nimi jest określone w rozdziale V Dane Osobowe,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. "ciasteczka") – postępowanie z nimi jest określone w rozdziale VI Pliki Cookies.
 
III. Odpowiedzialność

Operator Strony dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte na Stronie były aktualne, poprawne i kompletne. Operator Strony nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, jak również odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Strony lub osoby trzecie w związku z korzystaniem ze Strony. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze Strony spoczywa na Użytkowniku.

 
IV. Zbieranie danych
 1. Podczas wizyty w serwisie Strony zbierane są automatycznie dane Użytkownika tj: adres IP, rodzaj przeglądarki oraz nazwa systemu operacyjnego. Służą one jedynie dla celów statystycznych i profilowania.
 2. Podczas zapytania ofertowego Użytkownika w serwisie Strony za pomocą formularza kontaktowego poprosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, tematu i wiadomości zapytania.
 3. Podczas zapisywania się do Newslettera poprosimy o podanie imienia i adresu e-mail.
 4. Podczas zgłaszania udziału w szkoleniu za pomocą karty zgłoszenia udziału w szkoleniu Użytkownika poprosimy o podanie imienia i nazwiska osoby do kontaktu, imion i nazwisk osób biorących udział w szkoleniu, tematu szkolenia, daty szkolenia, ceny za 1 uczestnika szkolenia w [zł], informacji o korzystaniu lub nie z noclegu podczas szkolenia, nazwy firmy, adresu firmy, NIP-u, adresu e-mail, telefonu, adresu strony internetowej, informacji o możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT za udział w szkoleniu oraz informacji czy Użytkownik życzy sobie faktury pro-forma dla potrzeb dokonania zapłaty w szkoleniu.
 5. Podczas zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dedykowanego za pomocą formularza zapytania o ofertę na szkolenie dedykowane Użytkownika poprosimy o podanie tematu szkolenia, planowanej daty szkolenia, adresu szkolenia, planowanej ilości osób na szkolenie, imienia i nazwiska osoby do kontaktu, imion i nazwisk osób biorących udział w szkoleniu, nazwy firmy, adresu firmy, NIP-u, adresu e-mail, telefonu, adresu strony internetowej, informacji o możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT za wykonane szkolenie.
 6. Podczas zapytania ofertowego na przeprowadzenie doradztwa w zakresie wdrożenia lub doskonalenia wybranego systemu ISO za pomocą formularza zapytania o ofertę na doradztwo Użytkownika poprosimy o podanie rodzaju systemu do wdrożenia lub doskonalenia, planowanej daty rozpoczęcia i zakończenia doradztwa, adresu doradztwa, informacji czy oferta ma zawierać szkolenia, imienia i nazwiska osoby do kontaktu,  nazwy firmy, adresu firmy, NIP-u, adresu e-mail, telefonu, adresu strony internetowej oraz inne uznane przez Użytkownika uwagi niezbędne dla opracowania oferty.
 7. Poprawnych danych użytych podczas składania zapytań ofertowych nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one niezbędne dla potrzeb opracowania oferty a po jej akceptacji przez Użytkownika do wykonania usługi i wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poprawnych danych użytych podczas zgłaszania udziału w szkoleniu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one niezbędne dla potrzeb zaplanowania i wykonania szkolenia oraz wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Chcąc otrzymywać aktualne biuletyny oraz informacje dotyczące działalności Operatora Strony Użytkownik może zapisać się na listę subskrypcyjną i korzystać z darmowych biuletynów. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych informacji stosując do tego celu formularz kontaktowy.

 

V. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej jako RODO) Operator Strony informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator Strony.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e – mail: kbujas@kaiso.pl, telefon komórkowy: 607-984-502.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:
  • w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w związku z wykonaniem usługi szkolenia lub doradztwa wynikających z udzielonych informacji w formularzach Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora Strony, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w celach statystycznych i analitycznych Operatora, gdzie uzasadnionym interesem Operatora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikających z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Operatora gdzie uzasadnionym interesem Operatora jest obrona Operatora przed roszczeniami osób trzecich.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Użytkownika wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia / zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytania. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w pkt. IV i VI niniejszej Polityki Prywatności i aktywności związanej z komunikacją e-mailową i telefoniczną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Strony, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących usług Operatora Strony.
 6. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być także przetwarzane przez inne podmioty współpracujące z Operatorem Strony. Są to między innymi Dostawcy:
  • obsługi serwera na którym znajduje się Strona,
  • usług księgowych, jeśli wypełnienie formularza dotyczy skorzystania z usług Operatora Strony,
  • usług szkoleń i doradztwa, jeśli wypełnienie formularza dotyczy skorzystania z usług Operatora Strony i podejmie On decyzję podzlecenia takich usług,
  • usług marketingowych, jeśli Użytkownik zapisał się do Newslettera.
 7. Poza wymienionymi podmiotami dane Użytkownika Strony mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
 8. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e – mail: kbujas@kaiso.pl, telefon komórkowy: 607-984-502.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Jego danych osobowych.
 
VI. Pliki Cookies
 1. Strona korzysta z plików Cookies (tzw. ciasteczek), czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych do urządzenia Użytkownika, m.in. po to aby:
  • utrzymać sesję Użytkownika,
  • określić profil Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych dla niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • określić cele statystyczne dla Operatora Strony,
  • przechowywać informacje o użytkowniku - własne Cookies - wymagane podczas wysyłania zapytań, zgłaszania udziału w szkoleniu i korzystania z Strony,
  • określić cele statystyczne - zewnętrzne Cookies - Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA, Irlandia i inne kraje).
 2. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Strona stosuje następujące pliki Cookies:
  • „niezbędne" pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony,
  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
  • „wydajnościowe" pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony,
  • „funkcjonalne" pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe" pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Pliki Cookies są konieczne do prawidłowego działania Strony. Zmiany w zakresie stosowania plików Cookies mogą spowodować zmiany funkcjonalności Strony wraz z brakiem możliwości skorzystania z niektórych jej funkcji.
 5. Czy można zrezygnować z akceptowania Cookies (tzw. "ciasteczek")? Czynności związane z przechowywaniem Cookies (tzw. "ciasteczek") są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkowania. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Cookies. Użytkownik ma prawo zdecydowania o zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera i może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie Cookies w ogóle lub wybranych Cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim Użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia proszę jednak pamiętać, że wiele Cookies pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać Strona w przeglądarce Użytkownika.
 6. W załączonych linkach opisany jest sposób włączania i wyłączania obsługi plików Cookies:
 
VII. Postanowienia końcowe
  1. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, zasad korzystania ze Strony i wykorzystywania Cookies prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e – mail: kbujas@kaiso.pl, telefon komórkowy: 607-984-502.
  2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności, zasad korzystania ze Strony oraz wykorzystywania Cookies.
  3. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności dnia: 02.01.2019.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu